top of page
logoachtergrondtransparant alleen VayaV.

Algemene voorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden maken deel uit van de door VayaV Coöperatieve Vereniging U.A. uitgebrachte offertes en overeenkomsten.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

VayaV: VayaV Coöperatieve Vereniging U.A. , ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Alphen aan de Rijn onder nr. 53752791, Vestigingsnr. 000023608684  gevestigd te Koudekerk aan de Rijn .

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met VayaV een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte vraagt.

De overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en VayaV tot stand gekomen overeenkomst betreffende de opdracht tot het uitvoeren van projecten, workshops, trainingen en andere vormen van opleidingen.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door VayaV uitgebrachte offertes en op alle door VayaV met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Deze leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VayaV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door VayaV.

Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij door VayaV schriftelijk aanvaard.

 

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld.

De overeenkomst tussen VayaV en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van een schriftelijke overeenkomst. Met een getekende overeenkomst wordt een verplichting aangegaan.

Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van personeel van VayaV, binden VayaV slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 3 Uitvoering en gedragsregels

VayaV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Bij uitvoering van opdrachten kunnen derden worden betrokken.

 

Artikel 4 Auteursrecht en intellectueel eigendom

Tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen, rust op alle door VayaV verstrekte gegevens, zoals methoden en technieken, onderzoeksmethoden en – gegevens, rapporten, adviezen, brochures, readers, project- en trainingsmateriaal, software e.d. het auteursrecht op grond van de Auteurswet.

Alle door VayaV verstrekte informatie en gegevens, zoals methoden en technieken, onderzoeksmethoden en -gegevens, rapporten, adviezen, brochures, readers, project- en trainingsmateriaal, software e.d. zijn eigendom van VayaV of extern belegd intellectueel eigenaar en uitsluitend bestemd voor de overeengekomen opdracht en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van VayaV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

Artikel 5 Overmacht

VayaV behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht opdrachten of onderdelen daarvan te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.

Van overmacht is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake, indien trainers/begeleiders als gevolg van onvoorziene omstandigheden (waaronder voor wat betreft de trainers/begeleiders begrepen: ziekte) niet beschikbaar zijn.

VayaV is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid, zich aandiende.

 

Artikel 6 Tarief en kosten

De aangeboden en overeengekomen tarieven en kosten zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte respectievelijk de totstandkoming van de overeenkomst geldende vergoedingen, loonkosten en sociale- en overheidslasten c.q. belastingen, waaronder btw-heffingen.

Door middel van de offerte en overeenkomst wordt overeengekomen welke tarieven en kosten door VayaV in rekening zullen worden gebracht.

 

Artikel 7 Facturering

Betaling dient plaats te vinden binnen 28 dagen na verzending van de factuur, onverminderd het recht van VayaV om vooruitbetaling te verlangen indien zij daartoe aanleiding ziet.

Alle kosten die voor VayaV verbonden zijn aan de inning van hetgeen de opdrachtgever aan VayaV verschuldigd is, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten (daaronder mede begrepen een redelijke vergoeding voor door de VayaV aan de inning te besteden tijd) worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 500,00.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

VayaV is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van VayaV.

VayaV is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade.

VayaV is nimmer aansprakelijk voor schade die geen onmiddellijk en direct gevolg is van handelingen of geleverde prestaties van VayaV, dus ook medewerkers of aangetrokken derden (adviseurs, trainers, coaches).

Indien VayaV, met inachtneming van het in de wet, in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden bepaalde jegens de opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door de werknemers van VayaV in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt geleden en verplicht zich VayaV te vrijwaren voor aanspraken van die werknemers.

Indien VayaV wordt betrokken in een gerechtelijke procedure of andere geschillenbeslechting, is zij niet aansprakelijk voor alle daaraan verbonden en daaruit voortvloeiende kosten, tenzij ter zake anders wordt beslist.

 

Artikel 9 Privacy reglement registratie persoonsgegevens deelnemers

Ten behoeve van de registratie van deelnemers aan activiteiten legt VayaV in voorkomende gevallen persoonsgegevens vast in daartoe bestemde bronnen.

VayaV ziet er op toe dat ten aanzien van de organisatie en de beveiliging alle maatregelen  in acht worden genomen  welke zijn  voorgeschreven  in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het privacy reglement is te vinden op de website van VayaV: www.leukvoorelkaar.com/privacyreglement

 

Artikel 10 Algemene Leveringsvoorwaarden Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht

Van toepassing is steeds de laats gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tot opdracht.

 

Artikel 11 Slotbepaling

Op alle overeenkomsten tussen VayaV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen VayaV en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter.

bottom of page